Dodawanie do koszyka

Przygotowanie zawodowe do zawodu opiekunka dziecięca

200 PLN/osoba

 • Moduły:

  Obserwowanie dziecka i nawiązywanie z nim kontaktów

  Planowanie, organizowanie i prowadzenie pracy z dzieckiem

 • Liczba egzaminowanych osób:
 • Dostępność: dostępne
 • Koszt zakupu: 200 PLN

Zamówienie zrealizujesz poprzez:

Po zaliczeniu egzaminu uczestnik nabędzie następujące EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Obserwowanie dziecka i nawiązywanie z nim kontaktów

 • Nawiązanie pozytywnego kontaktu z dzieckiem i jego rodziną;
 • Rozpoznawanie potrzeb dziecka i określanie sposóbów ich zaspokajania;
 • Ocenianie umiejętności dziecka na podstawie norm rozwojowych;
 • Identyfikowanie i określanie odchylenia od norm rozwojowych i zaburzeń;
 • Reagowanie na przejawy krzywdzenia dziecka zgodnie z zasadami ochrony praw dziecka;
 • Prowadzenie dokumentacji rozwojowej dziecka zgodnie z przyjętymi zasadami;

Planowanie, organizowanie i prowadzenie pracy z dzieckiem

 • Dobrać odpowiednie metody oddziaływań wychowawczych;
 • Zastosować odpowiednie metody pracy wychowawczej z dzieckiem;
 • Zaplanować formy pracy wychowawczej z dzieckiem;
 • Opracować indywidualne plany wychowawcze zgodnie z zasadami pracy wychowawczej;
 • Dobrać i zorganizować gry i zabawy odpowiadające fazie rozwojowej dziecka;
 • Przygotować pomoce dydaktyczne do zajęć z dziećmi zgodnie z potrzebami;
 • Dobrać odpowiednie zabawki, literaturę oraz sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć;
 • Zadbać o estetykę pomieszczeń do zajęć zgodnie z zasadami ergonomii i potrzebami dzieci;
 • Wytworzyć bezpieczną i serdeczną atmosferę w grupie, w której pracuje;
 • Zachęcać dzieci do udziału w zajęciach zgodnie z ich możliwościami;
 • Przeprowadzić zajęcia grupowe i indywidualne zgodnie z zasadami sprawnej organizacji;
 • Przekazywać informacje rodzicom lub opiekunom dziecka o jego postępach;

Inne w kategorii Opiekunki dziecięce

Wkrótce
Logo Funduszy Europejskich

Usługa zrealizowana w ramach projektu Popytowy System Innowacji - rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze

Niepubliczne Centrum Kształcenia Zawodowego

Social Media